rowe- Gmina Rokitno

O projekcie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Tytuł projektu:„Energia słoneczna dla Gminy Rokitno”
Nr umowy: RPLU.04.01.00-06-0275/16-00
Data zawarcia umowy: 26.01.2017
Beneficjent: Gmina Rokitno
Całkowita wartość projektu: 1 683 114,03 PLN
Wydatki kwalifikowane: 1 427 753,63 PLN
Wnioskowane dofinansowanie: 1 213 590,59 PLN

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności gminy oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Projekt realizuje cele Osi Priorytetowej 4. Energia przyjazna środowisku RPO WL 2014-2020, związane ze zwiększeniem poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

Zakres projektu:

Efektem projektu jest wykonanie 13 instalacji fotowoltaicznych i 124 instalacji solarnych. Montowane w ramach projektu instalacje zostaną wyposażone w rozwiązania, które w oparciu o technologie TIK umożliwią pomiar, obsługę i monitoring wykorzystywania energii.