rowe- Gmina Rokitno

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Strony Urzędu Gminy Rokitno.

Urząd Gminy Rokitno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona promocyjna Urzędu Gminy Rokitno.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Na stronie mogą znajdować się opublikowane dokumenty niedostępne cyfrowo ze względu na:

 • Dostarczenie ich pocztą tradycyjną do publikacji na stronie,
 • Dostarczone przez inne organy w postaci niedostępnej przeznaczone do publikacji na stronie,
 • Pochodzą z innych serwisów, które publikacji dokonują w oparciu inne zasady.
 • Są to kopie dokumentów udostępnionych jeszcze w przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
 • część linków jest taka sama jak ich treść i nie jest wyróżniona wizualnie.
 • niektóre grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej, lub dołączony opis może nie być wystarczający do odwzorowania zawartych treści graficznych.
 • Nie wszystkie elementy graficzne w domyślnym wyświetlaniu nie spełnia stosunku kontrastu tekstu do tła co najmniej 4, 5:1.

Wyłączenia

 • Dozwolone wyłączenia wskazane w art. 3.2, 3.4 i 3.5 Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Koordynator dostępności – Andrzej Mikołajuk.
 • E-mail: informatyk@rokitno.pl
 • Telefon: +48833453568

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Rokitno
 • Adres: Urząd Gminy Rokitno
 • Rokitno 39A,
 • 21-504 Rokitno
 • E-mail: sekretariat@rokitno.pl
 • Telefon: +48833453550

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Rokitno mieści się przy drodze powiatowej nr 1036L Biała Podlaska-Rokitno-Błonie. Z drogi powiatowej wjeżdżamy bezpośrednio utwardzonym wjazdem wykonanym z nawierzchni asfaltowej do otwartego parkingu przed budynkiem. Parking jest ogólnodostępny.

Do budynku prowadzi główne wejście od strony parkingu. Budynek posiada również dodatkowe wyjście ewakuacyjne ulokowane w północno-zachodniej części budynku. Budynek jest piętrowy. Teren przed Urzędem jest wyposażony w profesjonalny system monitoringu. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.

Do wejścia głównego prowadzą schody i podjazd dla wózków, z którego można dostać się do budynku na poziomie parteru. Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się telefon z informacją o telefonach wewnętrznych wraz z informacją o załatwianych sprawach na poszczególnych stanowiskach.

Na parterze znadują się dwie toalety. Jedna toaleta nieprzystosowana, a druga jest dostępna w ograniczonym stopniu dla osób niepełnosprawnych. Dojazd do toalety jest zawężony a wenątrz nie ma wymaganej przestrzeni manewrowej dla wózka umożliwiającej samodzielne zkorzystanie z toalety. Toaleta nie jest też wyposażona w system alarmowy przeznaczony do wezwania pomocy.

W budynku nie ma windy i platformy przyschodowej, która umożliwiałaby dostanie się na pierwsze piętro. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę na stanowiskach mieszczących się na piętrze budynku powinny telefonicznie zgłosić się do pracownika właściwego dla danej sprawy, który obsłuży daną osobę na parterze. Możliwe jest również poinformowanie pracowników wydziałów znajdujących się na parterze o sprowadzenie właściwego pracownika, który ma swoje miejsce pracy na piętrze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Urząd aktualnie nie zapewnia wsparcia z wykorzystaniem tłumacza Języka Migowego PJM.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie.

Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie.

PgUp przewinięcie strony w górę.

PgDn – przewinięcie strony w dół.

Ctrl + “+” – powiększenie całej zawartości strony.

Ctrl + “-” – pomniejszenie całej zawartości strony.

Ctrl + “0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony.

Home – przejście na górę strony.

End – przejście na dół strony.